Webinars

Conclusies na webinar van 31 augustus 2021

Vrijwilligers van SAANetherlands zijn na bestudering van duizenden pagina’s Nederlandse wetgeving, Besluiten, Algemene Maatregelen van Bestuur, de websites van de NVWA, Rijksoverheid en de RVO, Nota’s van Toelichting en presentaties uit het webinar van 31 augustus tot de conclusie gekomen, dat het vanaf 1 november 2021 voor Nederlandse stichtingen niet meer mogelijk is om honden en katten legaal en op diervriendelijke wijze te importeren.

Wij merken, dat dit besef er nog altijd niet is bij zowel de importerende Nederlandse stichtingen, de buitenlandse stichtingen en asielen en bij burgers die graag een buitenlandse hond via een stichting willen adopteren.

48 UURS REGEL
Tijdens het webinar van 31 augustus werd door de spreker van de NVWA gemeld, dat wanneer een stichting niet over een fysieke inrichting beschikt (kennels), de vervoerder honden en katten rechtstreeks naar de adoptant of het gastgezin dient te brengen (eindbestemming op het Tracescertificaat). In dat geval dient voor iedere hond of kat een afzonderlijk Tracescertificaat te worden opgemaakt. Dat maakt de reis onnodig lang en duur en druist in tegen punt 18 van Verordening (EG) Nr. 1/2005 Transportverordening (1).

GEEN VLUCHTBEGELEIDING MÉT TRACES
Vluchtbegeleiding met Traces wordt na 10+ jaar niet meer getolereerd. Dit houdt in dat de dieren bij luchttransporten alleen nog via vrachtafhandelaars op Schiphol en Maastricht afgehandeld mogen worden. De bij IPATA aangesloten vrachtafhandelaars op Schiphol nemen geen stichtingen als nieuwe klant aan. De overige vrachtafhandelaars beschikken niet over voldoende capaciteit en hebben alleen de beschikking over loodsen of kantoren. Deze wijze van vervoeren is uiterst dieronvriendelijk. Op het filmpje via deze link is te zien hoe zo’n vrachtafhandeling er uit ziet:
https://www.facebook.com/L1mburg/videos/2882624778730852/

IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE
Geïmporteerde honden en katten mogen vanaf 1 november 2021 alleen nog door dierenartsen in de 10 portalen (databanken) geregistreerd worden. Ieder dier dient binnen 14 dagen na import eerst langs een dierenarts die de registratie doet. Dierenartsen zijn echter nog niet op de hoogte van hun nieuwe werkzaamheden. Ook bij de portalen is men nog niet goed op de hoogte. De registratie door de dierenarts zal geld gaan kosten en er dient onnodig met dieren naar dierenartspraktijken te worden gesleept. Als houder heb je geen invloed op de keuze van portaal. Sommige portalen werken zonder safecode waardoor een ieder een dier van een ander op zijn of haar naam kan laten registreren.

VERBOD OP 2E TRANSPORTMIDDEL
Tijdens het webinar van 31 augustus werd door de spreker van de NVWA gemeld: “Tijdens de reis kan je niet van vervoermiddel wisselen, tenzij het op een controlepost zou gebeuren (maar die zijn er alleen voor vee)”. Dit druist in tegen de artikelen 2 j, 2 n en 2 q van Verordening (EG) Nr. 1/2005 (2). Én tegen artikel 2 punt 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 (3).

Zonder landingsbaan op het adres van de adoptant, stichting of het gastgezin is het niet meer mogelijk een dier daar te krijgen. Overigens in voorgaand filmpje worden de honden van Maastricht Airport onder het toeziend oog van de NVWA overgeheveld op diverse transportbusjes.

VERVALLEN EG ERKENNING
Op 14 en 15 juni 2021 ontvingen alle EG Erkende stichtingen een brief van de NVWA, dat die erkenning per 21 april 2021 was komen te vervallen (7 weken eerder) zonder uitleg. Na vele weken van vragen stellen waarop niet één keer hetzelfde antwoord kwam van de NVWA is gebleken, dat, om met Traces te kunnen blijven werken, de EG Erkenning via de Helpdesk Traces omgezet dient te worden in het UBN Nummer.

Van de één op de ander dag zijn de EG Erkende stichtingen verwijderd van de “List of approved dealers and registered premises used by dealers in connection with their business (Directives 64/432/EEC and 91/68/EEC)”.

De NVWA publiceert nu wel de “List of approved dealers and registered premises used by dealers in connection with their business (Directive 2016/429/EEC)” waarop een malafide hondenhandelaar staat vermeld met een goedkeuringsdatum een week vóór de dagtekening van de brief die de stichtingen hebben ontvangen. Er staat een aantal honden-en kattentransporteurs op, een autohandelaar en een beleggingsmaatschappij. Steekproefsgewijs is ons gebleken, dat sommige bedrijven geen UBN nummer hebben. Dit druist in tegen artikel 101 van Verordening (EU) 2016/429 (4). Het lijkt er bovendien op, dat commerciële EG Erkende instellingen vooraf en op andere wijze geïnformeerd zijn als de EG Erkende stichtingen, daar hun goedkeuringsdatum op de lijst vóór de datum van de dagtekening van de brief aan de stichtingen ligt.

MOTIVATIE
Volgens de Nota van toelichting bij het Besluit Houders van Dieren en volgens de spreker van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens het webinar van 31 augustus hebben de nieuwe Besluiten en regels als doel het dierenwelzijn te verbeteren en de illegale hondenhandel tegen te gaan.

“In de stand-van-zakenbrief dierenwelzijn van 17 mei 2017 is aangekondigd de illegale hondenhandel aan te pakken en het EU-paspoort te verplichten voor honden en in de beleidsbrief over dierenwelzijn van 4 oktober 2018 is aangekondigd van de illegale hondenhandel een speerpunt te maken”.

Uiteraard kunnen wij deze doelstellingen alleen maar onderstrepen.

CONCLUSIE
Het tegenovergestelde wordt echter met deze onuitvoerbare wet- en regelgeving bereikt. De illegale hondenhandel krijgt nu ruim baan!

Malafide hondenhandelaren beschikken over grote inrichtingen, kunnen hierdoor nóg grotere transporten van gemiddeld 50 honden per keer, 2 keer in de maand, laten komen. (Aantallen zijn gebaseerd op uitkomsten van door ons ingediende WOBverzoeken). Zij kunnen de dieren de eerste 48 uur in kennels onderbrengen en hebben meestal een vaste dierenarts die naar de inrichting toekomt, waardoor de verplichte registratie door de dierenarts eenvoudig en goedkoop is. Bij gesjoemel met leeftijden van de geïmporteerde honden door buitenlandse dierenartsen grijpen noch de dierenartsen, noch de NVWA in en beroept de NVWA zich op interstatelijk vertrouwen.

Omdat de EG Erkenning is komen te vervallen is slechts een UBN nummer afdoende. Dit is binnen 5 minuten te verkrijgen en voor het publiek niet te controleren of dit geldig is. In de app I&R wordt slechts de diersoort en postcode en huisnummer vermeld, niet de geldigheid. Opmerkelijk vinden wij, dat de reeds gemaakte kosten voor de EG Erkenning en E-herkenning niet gerestitueerd zijn aan de stichtingen.

Het importeren van buitenlandse honden en katten door stichtingen is onmogelijk geworden zonder het bezitten van een inrichting. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, zal de malafide hondenhandel nog meer gaan floreren.

Vrijwilligers van stichtingen, die jaren praktijkervaring hebben met het legaal importeren van buitenlandse dieren, die hun levenswerk verloren zien gaan, worden nog steeds niet gehoord. Kamervragen worden niet beantwoord, WOB verzoeken worden niet ingewilligd en vragen worden fout beantwoord.

Door fondsenwerving en de schamele opbrengsten van adopties dragen veel Nederlandse en buitenlandse stichtingen hun steentje bij aan het oplossen van zwerfdierproblemen zowel binnen als buiten de EU. Castratieprojecten in het buitenland worden ermee gefinancierd, alsmede educatieprojecten op scholen. Dit is zeer noodzakelijk, daar er nog altijd geen EU wetgeving is ter bescherming van huis- en zwerfdieren.

Wij zijn bijzonder teleurgesteld in onze overheid en vragen ons hardop af, of dit de uitkomst is die de Tweede Kamer in 2018 voor ogen had.

Bronvermelding

(1) Verordening (EG) Nr. 1/2005
“Punt 18) Langdurige transporten zijn waarschijnlijk schadelijker voor het welzijn van de dieren dan korte transporten. Er moeten dan ook speciale procedures worden ontworpen om een betere handhaving van de normen te garanderen, met name door de traceerbaarheid van de transporten te verbeteren”.

(2) Verordening (EG) Nr. 1/2005
Artikel 2 j) „transport”: de gehele vervoersoperatie van de plaats van vertrek tot de plaats van bestemming, met inbegrip van het lossen, het stallen en het laden tijdens tussenstops;

Artikel 2n) Artikel 2 n) „vervoermiddel”: een weg- of spoorvoertuig, vaartuig of luchtvaartuig dat wordt gebruikt voor het vervoer van dieren;

Artikel 2 q) „organisator”:
i) een vervoerder die aan ten minste één andere vervoerder een deel van het transport heeft uitbesteed;   of
ii) een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan meer dan één vervoerder een transport in opdracht heeft gegeven;

(3) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035
Artikel 2 punt 5) „vervoermiddelen”: weg- of spoorvoertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen;

(4) Verordening (EU) 2016/429
Door de bevoegde autoriteit te houden registers
1. Elke bevoegde autoriteit legt registers aan en houdt daarin actuele gegevens bij over:
a) alle inrichtingen en exploitanten die overeenkomstig artikel 93 bij haar zijn geregistreerd;
b) alle inrichtingen die overeenkomstig de artikelen 97 en 99 door haar zijn erkend.

Zij maakt de in de punten a) en b) van de eerste alinea bedoelde registers toegankelijk voor de Commissie en de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten voor zover de daarin vervatte informatie relevant is voor de verplaatsingen van gehouden landdieren en levende producten daarvan tussen de lidstaten.

Zij maakt het in punt b) van de eerste alinea bedoelde register van erkende inrichtingen toegankelijk voor het publiek voor zover de daarin vervatte informatie relevant is voor de verplaatsingen van gehouden landdieren en levende producten daarvan tussen de lidstaten