Nieuwe wet WBTR

Gepubliceerd op 1 mei 2021 om 14:35

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gaat in op 1 juli 2021 en heeft consequenties voor alle stichtingen in Nederland.

Op 1 juli 2021 moeten alle stichtingen, verenigingen en coöperaties voldoen aan de WBTR, Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet maakt onderdeel uit van het Burgerlijk Wetboek. Het doel van de WBTR is het voorkomen van wanbestuur, slecht financieel beheer, misbruik van bestuursfuncties en andere ongewenste activiteiten van bestuursleden.

Wijzigingen per 1 juli 2021
Vanaf 1 juli 2021 staat de wettekst boven de eigen statuten, als deze niet zijn aangepast aan de WBTR. De belangrijkste wijzigingen zijn:


1. Belang stichting voorop
Bestuursleden en toezichthouders van stichtingen moeten zich bij het uitvoeren van hun werkzaamheden voor de stichting zich vooral richten op de rechtspersoon, te weten de stichting.

2. Geen belangenverstrengeling
Bestuursleden en toezichthouders van stichtingen mogen geen besluiten nemen over onderwerpen waar ze zelf direct of indirect belang bij hebben en die in strijd zijn met het belang van de stichting. Bij een eventuele stemming dient het betreffende bestuurslid zich te onthouden van zijn of haar stem.

3. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Bij een financieel tekort, schade of faillissement kunnen bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Als je als bestuurslid niet aan kunt tonen dat je niet nalatig bent geweest kun je privé aansprakelijk gesteld worden.

4. Regeling bij afwezigheid van bestuur (ontstentenis of belet)
In de statuten dient vermeld te worden hoe zaken worden geregeld als het hele bestuur vervalt door bijvoorbeeld schorsing van het bestuur of wanneer alle bestuursleden tegelijk aftreden.

5. Ontslagverruiming bestuursleden
De mogelijkheden om een bestuurslid op verzoek van een belanghebbende of het Openbaar Ministerie door de rechter te laten ontslaan worden ruimer. Uiteraard moet er nog steeds een goede reden voor ontslag zijn (taakverwaarlozing of andere zwaarwegende redenen).

6. Beperking meervoudig stemrecht
Één bestuurslid mag nooit meer stemrecht hebben dan alle andere bestuursleden tezamen.


Aanpassen statuten
Als bovengenoemde zaken niet in de statuten geregeld zijn zal het bestuur de statuten in de toekomst een keer aan dienen te passen aan de WBTR. Dit dient binnen nu en 5 jaar te gebeuren. Het houdt dus in, dat je als stichting wellicht weer naar de notaris moet om de statuten aan te laten passen.


Checklist
Er zijn heel veel commerciële partijen die voor heel veel geld checklists aanbieden om te kijken hoe je als stichting je statuten moet aanpassen. Wij adviseren om een kijkje te nemen op de website van NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Daar vind je een webinar over de WBTR die je terug kunt kijken.
van NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Daar vind je een webinar over de WBTR die je terug kunt kijken.